ADMICRO

Choose the best answer to complete each sentence: 

London is ……………..of England.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO