ADMICRO

Choose the best answer:
In class you must listen  .................. to the teacher

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO