ADMICRO

Choose the best answer:
I'm trying to cut down on fatty foods because I am overweight

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO