ADMICRO

Choose the best answer:
I _____________ a feeling we’ve met before.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK