ADMICRO

Choose the best answer:
His father might__________ to Australia for his holiday

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO