ADMICRO

Choose the best answer:
Children often learn very .................... things around them

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO