ADMICRO

Choose the best answer

A: _________ girls are there in your class? --- B: Four.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

VDO.AI
MGID
ADMICRO