ADMICRO

Choose below answer A, B, C, or D to complete the sentence. The part between the head and the body is the _________.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO