ADMICRO

Choose below answer A, B, C or D to complete the sentence. Peter __________ a straight nose and fair skin.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO