ADMICRO

Choose below answer A, B, C or D to complete the sentence. Hoa is so ___________ that she doesn’t talk much to strangers.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

VDO.AI
MGID
ADMICRO