ADMICRO

Cho x1 là số tự nhiên  thỏa mãn (x + 74) - 318 = 200 và x2 là số tự nhiên thỏa mãn (x : 23 + 45). 67 = 8911 . Khi đó x1 + 2x2 bằng:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO