ADMICRO

Cho biết 1 ounce (vàng) và 1 lượng vàng cân nặng 1,20556 ounce. Tính khối lượng của vàng (tính theo g). Hãy làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK