ADMICRO

Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng "Persons" trong đó giá trị của cột "FirstName" là "Peter"?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK