ADMICRO

Tìm x biết: 6.x - 5 = 613

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO