ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\left| { - 153 + 124} \right| \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO