ADMICRO

The instructions are rather _____ .The children can hardly understand them.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO