ADMICRO

Phân số nào dưới đây biểu diễn số thập phân 0,055? 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK