ADMICRO

Phần mềm nào sau đây không phải là hệ QT CSDL quan hệ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO