ADMICRO

Nhận xét nào sau đây sai? 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO