MDB viết tắt bởi

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án