He worked hard __________a mechanic for ten years before being appointed manager.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án