ADMICRO

Choose the best answer among A, B, C or D that best completes each sentence: “Can you ______ it in another way?” Lan said.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO