ADMICRO

 Cho biểu thức: M = 5 − |x+1|, với x ∈ Z. Tìm x để M đạt giá trị lớn nhất.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO