ADMICRO

Cho X là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn \(X \sim {\rm N}\left( {a,{\sigma ^2}} \right)\)

\(P\left( {\left| {X - a} \right| < 3\sigma } \right)\) = ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK