ADMICRO

Gọi n là số hình đa diện trong bốn hình trên. Tìm n.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO