ADMICRO

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO