ADMICRO

Trong các số: \( - 2;{\mkern 1mu} - \frac{4}{3};{\mkern 1mu} 4;{\mkern 1mu} 0,5;{\mkern 1mu} - 100;{\mkern 1mu} 1\frac{2}{7}\) có bao nhiêu số là số nguyên.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO