ADMICRO

Tính \( x(5x - 3) - {x^2}(x - 1) + x({x^2} - 6x) - 10 + 3x\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO