ADMICRO

Tính: \(\left( -3 \right).\left( {{5 \over {12}}} \right)\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO