ADMICRO

Tính \(3,5 - \left( {\frac{{ - 2}}{7}} \right)\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO