ADMICRO

Tính nhanh: 199 + 36 + 201 + 184 + 37 có kết quả là

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO