ADMICRO

Tính giá trị của biểu thức \(B=(x-y)\left(x^{2}-x y\right)-x\left(x^{2}+2 y^{2}\right)\) tại x=2, y=-3 ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO