ADMICRO

Tính giá trị biểu thức \( B = {x^3} - 3{x^2} + 8x - 1\)  tại x=1

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO