ADMICRO

Tính \(29 - \left( { - 6} \right).\left( { - 18} \right) \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO