ADMICRO

Tìm x ∈ Z, biết: -12 < 3x ≤ 18

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO