ADMICRO

Tìm x, y, z biết \(\frac{x}{7} = \frac{y}{6} = \frac{z}{5};x + y + z = 4.\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO