ADMICRO

Tìm x, y, z biết \(\frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{7};x + y + z = 42.\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO