ADMICRO

Tìm x, y, z biết \(\begin{array}{l} \frac{x}{{13}} = \frac{y}{6} = \frac{z}{{17}} \end{array}\) và x+y+z=72.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO