ADMICRO

Tìm x biết \(x + \frac{5}{6} = \frac{1}{3}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO