ADMICRO

Tìm x biết \(x-\frac{2}{5}=\frac{-5}{2}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO