ADMICRO

Tìm x biết \(x + \frac{1}{5} = \frac{5}{2}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO