ADMICRO

Tìm x biết \(x + 0,25 = \frac{5}{4}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO