ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{3}{5}x - \frac{2}{7} = \frac{4}{5}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO