ADMICRO

Tìm x biết \( - \frac{2}{3}x = \frac{4}{{15}}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO