ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{18}}{5} - \frac{5}{4}x = \frac{{ - 1}}{6}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO