ADMICRO

Tìm x biết \( \frac{1}{5} - \frac{1}{5}:x = 0,4\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO