ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{1}{3} + x:\frac{1}{3} = 1\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO