ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{ - 1}}{{12}}:x - \frac{5}{4} = 1\frac{1}{3}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO