ADMICRO

Tìm x biết \(\begin{array}{l} x - \frac{9}{8} = \frac{7}{6} \end{array}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO