ADMICRO

Tìm x biết \(\begin{array}{l} \frac{x}{3} = \frac{{21}}{9} \end{array}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO